הכרה בהוצאות טיסה לחו"ל

לעיתים במהלך עסקינו אנו נדרשים לצאת מהארץ על מנת לבצע עסקאות עם לקוחות בחו"ל או בכדי להגיע לכנסים בינלאומיים הקשורים לעבודתנו.
הוצאות הטיסה לחו"ל שאנו משלמים מוכרות לנו כהוצאה בעסק לצרכי מס הכנסה.
מאחר ולא משולם כל תשלום עבור מע"מ על ידינו אז אין התקזזות מבחינת מע"מ.

הוצאות הטיסה לחו"ל מוכרות לפי הכללים הבאים:

הוצאות על כרטיסי טיסה

כרטיס טיסה במחלקת תיירים או במחלקת עסקים – התשלום מוכר במלואו.
במידה ונרכש כרטיס במחלקה הראשונה – תוכר הוצאה בגובה מחיר כרטיס במחלקת עסקים.

הוצאות לינה

הוצאות לינה בבית מלון מוכרים עד סך של 266$ ללילה בעבור 7 הלילות הראשונים.
מהלילה השמיני ועד 90 לילות יוכר סך של עד 117$ .
במידה ומחיר הלינה ללילה עלה על 117$ יוכר 75% ממחיר הלינה עד תקרה של 200$ ולא פחות מ- 117$.

הוצאות שכירת רכב בחו"ל

יוכרו עד גובה של 58$ (נדרש לצרף קבלה עבור שכירת הרכב ומשך השכירות).
הסכומים מתעדכנים מידי שנה.
על מנת שיוכרו הוצאות הטיסה יש להכין דוח נסיעה לחו"ל שבו יפורטו הפרטים הבאים: שם הנוסע, מטרת הטיסה, מספר ימי השהיה בחו"ל וקבלות עבור המסמכים.
כמו כן רצוי מאוד לשמור על שוברי התשלום לכנס,התכתבויות במיילים כרטיסי ביקור או כל דבר אחר שיכול להעיד על כך שהטיסה הינה עסקית

הוצאות אחרות

יוכרו הוצאות שהיה בגובה של 75$ לכל יום שהיה בחו"ל גם ללא הצגת קבלות.
כמו כן קיימת רשימת מדינות שהוצאות השהיה המוכרות בהן גבוהות ב- 25%.
במידה ואין קבלות עבור שהיה במלון ניתן לדרוש סך של 125$ לכל יום שהיה בחו"ל.