פתיחת עסק עצמאי או חברה?

לא פעם עולה השאלה האם כדאי להתאגד כעצמאי או כחברה בע"מ (בערבון מוגבל).
לשאלה זו אין תשובה חד משמעית והיא יכולה להשתנות מאדם לאדם.
במאמר זה ננסה למנות את ההבדלים בין התאגדות כעסק עצמאי לבין ההתאגדות כחברה בע"מ.

ראשית נבהיר את המונחים:

עסק עצמאי

עסק המנוהל על ידי אדם אחד (או מספר בני אדם) ושעל הכנסתו משולם מס באופן אישי.

חברה בע"מ

זהו ארגון בעל אישיות משפטית נפרדת ומטרתו ליצור הגנה לבעלי המניות המחזיקים בחברה.
ארגון זה נוצר בכדי שיזמים לא יפחדו לפעול ולהשקיע את כספם ובכדי לעודד את הפעילות העסקית במשק.

מספר הבדלים בין חברה בע"מ לבין עסק עצמאי :

הגבלה באחריות

עסק עצמאי חשוף לתביעות מצד לקוחות ,ספקים ,בנקים עובדים ועוד.
חברה בע"מ לעומת זאת הינה גוף משפטי ניפרד מבעליו ובמקרה של תביעה לא ניתן לתבוע את בעלי המניות של החברה.
במקרים חריגים ,במיוחד כאשר נעשו עבירות פליליות מאפש בית המשפט "הרמת מסך" ובכך מאפשר "לרדת" לנכסיו של בעל המניות.

שיעורי המס

שיעור המס החל על עוסק עצמאי גבוה משמעותית מהמס החל על חברה.
שיעור המס המקסימאלי החל על עסק עצמאי מגיע לסך של 47%  ( בתוספת 3% מס יסף )בשנת 2020 לעומת מס חברות בשיעור של 23%. אולם יש לשים לב כי הרווח לאחר תשלום מס בחברה בשיעור 23% צריך להשאר בחברה ובמקרה של משיכתו לבעל המניות כדיבידנד הדבר יכול להביא לתשלום מס נוסף שבסה"כ יהיה כמעט וזהה לשיעור המס החל על עוסק עצמאי.
כדאיות הקמת חברה תלויה ברווח שיש לעסק ובהכנסה הדרושה לבעל העסק אך באופן כללי אין כדאיות בהקמת חברה כאשר העסק מרויח פחות מסך של כ-20,000 ש"ח בחודש.

תשלום דמי ביטוח לאומי

עוסק עצמאי משלם ביטוח לאומי ומס בריאות בשיעור של 5.97% עד הכנסה של 6,331 ש"ח בחודש ושיעור מס של 17.83% עד לסך של 44,020 ש"ח בחודש. לעומת זאת בחברה בע"מ ישלם בעל מניות ביטוח לאומי על משכורתו בלבד כאשר סכום שימשך מהחברה כדיבידנד לא יהיה חייב בתשלום ביטוח לאומי.

עלויות הפעלת החברה והתנהלות מול הרשיות

ההתנהלות כעסק עצמאי הינה יחסית פשוטה ולא מורכבת.
בסוף כל שונה יוגש למס הכנסה דוח שנתי שבו יפורטו על ידי העוסק ההכנסות וההוצאות שהיו במהלך השנה.
במהלך השנה ישולמו מקדמות על חשבון המס למס הכנסה וכן לביטוח לאומי ובסופה של השנה עם הגשת הדוח יערך חישוב מדוייק של תשלומי המס.
בחברה בע"מ ההתנהלות היא יותר מורכבת ופרטנית (הנהלת חשבונות כפולה).  בסוף כל שנה יוגש על ידי החברה דוח שנתי המבוקר על ידי רואה חשבון שבו יפורטו מעבר להכנסות וההוצאות של החברה גם הנכסים וההתחייבויות שלה ובינהם: ספקים , לקוחות,יתרות חשבונות בנקים, הלוואות,רכוש קבוע בחברה, מלאי וכו´.
התנהלות זו מייקרת את עלויות הפעלת החברה ובינהן: עלות גבוהה יותר של שכ"ט רואה חשבון ואגרה שנתית לרשם החברות.

תשלום פיצויים

כעוסק עצמאי אין זכאות לפיצויי פיטורין לעומת חברה שבה בעל המניות הינו עובד של החברה וזכאי לפיצויי פיטורין בהתאם לתקרות הקנקבעות מעת לעת.

קיזוז הפסדים

במידה ולאדם ישנם כמה עסקים פרטיים ניתן לבצע קיזוז בין עסק אחד שהינו מרויח לעסק אחר שקיימים בו הפסדים. לעומת זאת בעל מניות במספר חברות לא יכול לקזז הפסד בחרה אחת עם רווח של חברה אחרת.

רכישת נכסים וציוד

ככל שנידרשים להשקעות גבוהות יותר בציוד ובנכסים לרבות נכסי מקרקעין ישנו יתרון בהתאגדות כחברה שכן המס בחברה הינו 23% (בשנת 2020) והוא נמוך משמעותית מהמס על עסק פרטי.

גיוס הון

בחברה גיוס הון הינה דרך פשוטה וקלה יותר וזאת על ידי הקצאת מניות למשקיע או קבלת הלוואה ממנו לחברה.

תדמית בעיני הלקוחות והגורמים הבאים במגע עם העסק

לחברה בע"מ ישנה תדמית של "עסק גדול" הפועל בהתאם לחוק החברות ומבוקר אחת לשנה ע"י רואה חשבון אלו יוצרים תדמית אמינה ורצינית לחברה.

לסיכום ..

ניתן לומר כי לכל עסק מאפיינים מיוחדים משלו ויש לשקול הקמת חברה בהתאם לנאמר לעיל ובכל מקרה מומלץ לקבל יעוץ מרואה חשבון.